Jak mám přistavit vozidlo na STK?

 

1.               Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2.               Technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Ceny technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel jsou zveřejněny v každé STK.

3.               Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky nezatížené, čisté, s demontovanými poklicemi na všech kolech, s předepsanou povinnou výbavou a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce č. 341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

4.               Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.

5.               Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK doklady podle druhu technické prohlídky, které jsou uvedeny v příloze č. 20 k vyhlášce č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

6.               Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.

7.               Technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, každá STK na území České republiky, která je oprávněná provádět technické prohlídky požadované kategorie vozidel.

8.               O výsledku technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky „Protokol o technické prohlídce“.

9.               V případě pravidelné (opakované) technické prohlídky zaznamená její výsledek odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30 kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.

10.         Pokud byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat.

11.         Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna.

12.         Na vyzvání kontrolního technika přistaví žadatel o provedení technické prohlídky vozidlo do prostoru před vjezd na kontrolní linku.

13.         Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.

14.         Žadatel o provedení technické prohlídky je oprávněn být přítomen při technické prohlídce a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.