Druhy technických prohlídek

V naší STK provádíme tyto druhy technických prohlídek pro kategorie vozidel: M1, N1, O1, O2, L


Pravidelná technická prohlídka:
Podle zákonem stanovených intervalů pro danou kategorii (viz. odkaz lhůty technických prohlídek)


Opakovaná technická prohlídka:
Pokud byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna.


Evidenční kontrola:
Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a umístění identifikačních údajů vozidla, např. VIN, výrobní štítek, označení typu motoru apod.. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky.


Technická prohlídka na žádost zákazníka:
je technickou prohlídkou provedenou v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku prohlídky do technického průkazu.


Technická prohlídka před registrací vozidla:
Technickou prohlídkou před registrací vozidla se rozumí technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v ČR.


Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:
je technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost dosud nebyla schválena a které dosud nebylo registrováno v ČR. Prohlídka se provádí v plném rozsahu. Kontrolní nálepku v tomto případě přidělí a na registrační značku vylepí registrační orgán.


Nařízená technická prohlídka:
se provádí v rozsahu stanoveném vyhláškou o technické silniční kontrole. O výsledku prohlídky je vystaven protokol, jenž tvoří přílohu k dokladu vydanému policistou nebo celníkem, přičemž zápis o výsledku prohlídky se do technického průkazu nezapisuje.